گفتاری درباره بلوچ و بلوچستان

آریائیان باستان، آنانکه پیش از یورش بابل باستان (= اژی دهاک، ضحاک) میزیستند، همه از یک نژاد بودند و نژاده... و هیچ نشان، از تیره‌های گوناگون در میان آنان، در دست نیست.
پس از پیروزی فریدون بر ضحاک ]شش هزار سال پیش[ با گرم شدن هوا و کم شدنِ نم، در ایران، دو تیره از آریائیان در جست‌وجوی آبشخور و کشتزار بسوی اروپای امروزین، و آسیای میانه رهسپار گشتند.
گروه نخست در «اوستا»، کهنترین نامة آریاییان جهان: amirias «سَئیریمَ» sairima نامیده شدند که در زبان پهلوی «سَرم» و در زبان فارسی «سلم» خوانده می‌شوند، و اینان همان تیرة «سرمیتان»اند که در پژوهش‌های اروپائیان نیز از آنان یاد می‌شود.
گروه دویم که به آسیای میانین رفتند، ayriut «تور» نام گرفتند که، نام توران را بر کشور خویش نهادند.
گروه سیم که در میهن ماندند و سختی‌های گرما و خشکسالی را بجان خریدند، و مهر ایران را برتر از دشواریهای زندگی بشمار آوردند، با نام «ایرج» از آنان یاد می‌شود، که در زبان پهلوی «اِیریچ» خوانده می‌شوند، و واژة ayria «اَئیرْیَ» اوستایی، یا «اِیر» و ایران فارسی از آن برگرفته شده است.
چون... کوچندگان با سختی‌های زندگی در سرزمینهای تازه، یاد کشور میانین در دلشان زنده شد، آهنگ ایران کردند، و ایرج را کشتند!... و نخستین کسان که به خونخواهی ایرج برخاستند، باشندگان «کوه مانوش» ]کوهی که دماوند در میانة آنست[ بودند، که در اوستا از آنان با نام arqic CUnAm «مانوش چیثرَ» و در پهلوی سوفـﻠﺕاا «مانوش چیتر» و در زبان فارسی منوشچهر، یا منوچهر یاد شده است.
arqic چیثرَ در اوستا «چیتر» در پهلوی و «چهر» در زبان فارسی برابر است با «نژاد»... و از آنجا که نژاد کسان؛ در روی یا رُخِ آنان پدیدار می‌شود. در زبان فارسی، نرم‌نرم... این واژه بجای «رخ» بکار گرفته شد، با آوای «چهره».
چون در آن هنگام؛ باشندگان البرز مرکزی با نام «نژاد مانوش»، شناخته می‌شوند، روشن است که در دیگر مرزهای ایران نیز بایستی دودمانها، و تیره‌ها و نژادها، شناخته شوند! و چنانچه منوچهر نام یک تیرة ایرانی است ]که در آنزمان پادشاهی ایرانی در دست ایشان بود[، دیگر نام‌های آن هنگام با پاژنام ]= لقب، عنوان[ «پهلوان» هر یک، نمادِ یکی از تیره‌های ایرانی است که در نبرد منوچهر با دشمنان ]سلم و تور[ جنگیدند، و بر آنان پیروز شدند.
پهلوانان نامبردار که در آن نبرد همراه «نژاد مانوش» بودند، در خراسان ]مشرق[ «سام» پهلوان و در خوروران ]= مغرب[ «قارن» یا «کارَن» فرزند «کاوه» بشمار میروند، و چنین آرایش سپاه، نشان آن دارد که ایرانیان میانین بهمراه ایرانیان خراسان در خوروران همگی در نبرد، هنباز بوده‌اند.
در پایان هنگام منوچهر – تیره‌ها بیشتر می‌شوند، و نام زال پهلوان سیستان، کشواد فرزند دیگر کاوه به آنها افزوده می‌شود که خود نشان از گسترش دودمانها دارد.
یک دوره پس از آن، هنگامی است که نام‌های زال، توس، گودرز، گیو، فریبرز، زنگه شاوران،... پدیدار می‌شوند، و آنکس که در این پژوهش بنام او نیازمندیم گودرز پهلوان پیر ایران است که در شاهنامه از وی با پاژنام فرّ آزادگان ]= ایرانیان[ یاد شده است:
چنین گفت؛ کان، فرّ آزادگان        سپهدار، گودرز کشوادگان
گودرز شاهنامه، در زبان پهلوی گوتَرز gôtarz خوانده می‌شود که بخش نخست آن گوت است که نام دودمانی بزرگ در خوروران ایران باشد، و در این هنگام، نوشته‌های همسایگان ایران نیز بیاری ما می‌آیند، که از این نام، بگونه «گوتی»، یا «گوتیوم» یاد کرده‌اند.
آنان از تیره‌ای که پیشتر از گوتیوم؛ بر سرزمینهای خوروَرانی ایران ]کردستان، آذربایجان، لرستان[ فرمان می‌رانده‌اند با نام کِشوو kešvô یاد کرده‌اند، و شاهنامه نیز گودرز را «گودرز کشوادگان» میخواند.
دیگر پهلوانان ایران را یک یا دو فرزند بیش نبوده است، اما از شاهنامه پیدا است که گودرز را فرزندان بسیار بوده، و گاهگاه از هفتاد فرزند وی نام می‌برند.
چو گودرز و هفتاد پورِ گزین        همه نامداران با آفرین
و چنین می‌نماید که کوهستان اَبَرسِن ]که با نام یونانی زاگرس خوانده می‌شود[ و سرزمینهای سرسبز و پردرخت آن، بگسترش دودمانها یاری رسانده است و بزرگترین فرزندان گودرز، «گیو» است که پهلوان لرستان بود، و شگفتا که هنوز در میان لران، که تیره‌ها با پسوند «وند» نامیده می‌شوند، همچون «فولادوند» «شیرک وند» «سکوَند» «مَکوند»... یک تیرة بزرگ؛ هنوز «گُوت وند» نامیده می‌شود که یادگار نام و گوتی و گوتیوم است! گسترش دودمان‌های وابسته بگودرز، چنانکه یادآوری شد، بیش از همة دودمانهای ایرانی بوده است، چنانکه افزون بر دودمان‌های «لر» و «لَک» که نزدیکترین دودمان‌ها به گودرز و کردستان‌اند، در خراسان نیز از یکی از پسران گودرز بنام «گژدهم» آگاهی داریم، افزون بر وی «بیژن» نبیرة گودرز در بجنور و بیهق میزیسته، و در آذربایجان نیز:
سپاهی که از بردع و اَرْدَبِیل        پسِ پشتِ گودرز بودند خیل
دیگر فرزند نامبردار گودرز «رُهّام» است که در شاهنامه بیشتر؛ با پاژنام «شیر» از وی یاد شده است... و همین پهلوان است که نیای بلوچان گرامی است!
در یک نامة کهن پهلوی بنام نامکی شَتریهائی اِیران، که صادق هدایت، نخستین بار، آنرا با نام «نامه شهرستانهای ایرانی» بفارسی ترجمه کرد، و اکنون با همین نام، شناخته می‌شود، دربارة رهّام چنین آمده است:
«فـت‌اضتو : ﴽﺪوت جخدغم : ك‌تﴽﻠو ی‌ات لاا ﺔ صدغفق ی‌غفدغ غضل‌ﴽﻠ اج ت‌اا وحت خل‌فدغ ﺋﺒك‌خدغیو خل‌ تسﻬ ضت‌اﺑ    ﺑاغ ی‌ات.
«شتریستانی رَخوت، رَهامی گوترزان کرت، پَت هان گاس کاش اسپورَچ نَر(ی) تور اُوژت، اوش یبْگوخاکان هَچ آنوذ سْتُوْ بکَرت»
که ترجمة آن چنین است:
شهرستان رَخوت را رهام گودرزان بساخت، بدان جای که «اسپورچ» پهلوان تورانی را بکشت و یبغوخاقان را از آنجا ستوه کرد (بستوهانید)
اما شهرستان «رَخوت» که در این نامه آمده است، بزبان فارسی «رَخود» خوانده می‌شود «گردیزی» در زین‌الاخبار، اندر کار یعقوب لیث سیستانی گوید:
«پس، از سیستان به بُست آمد، و بُست را بگرفت، و از آنجا به پنجوای و تگین‌آباد آمد، و با؛ رتبیل حرب کرد، و حیله ساخت، و رتبیل را بکشت ]بگرفت، درست می‌نماید، زیرا که رتبیل نام شهری بوده است[، و پنجوای و «رخود» را بگرفت، و از آنجا بغزنین آمد»
از نام «رَخود» یا «رَخوت» در سنگنوشته‌های داریوش آنجا که خشترپات (بگفتار یونانی ساتراپ)‌های شاهنشاهی هخامنشی را برمی‌شمرد، با نام «رخج»، همواره کنار «گَدارَ» (= قندهار) یاد شده است! و شایستة نگرش است که در کنار نام رخوت و رخود در نامه‌های پس از اسلام، گاهگاه از نام رخج نیز یاد شده است: «امیر محمد (برادر و زندانی مسعود غزنوی)... بر قلعة رخج آوردند و بنشاندند»
امروز، برادران پشتون؛ در آن سرزمین‌ها بسیار شده‌اند، تا آنجا که قندهار، با داشتنِ گروه درخورِ نگرشی از تاجیکان، بگونه کانونی از پشتون نژادان درآمده است، اما هزار سال پیش چنین نبوده است و عبدالحی حبیبی که خود پشتون و پیشتاز پشتون‌گرایی بود، در زیرنویس کاروانسرای «ماریگله» چنین آورده است:
«ماریگله با ز بَر گاف، کُتل کوچکیست در 35 میلی ماورای شرقی دریا ]رود[ سند، بین تکسیلا، و راولپندی، که نقطة نهایی گندهار و کشور پشتون شمرده می‌شود، و تاکنون بهمین نام معروف است»
از گفتارهای یادشده چنین بر می‌آید که گروهی از نژاد گودرز نیز، بسوی سرزمین‌های جنوبی سیستان و نیمروزان (بلوچستان کنونی) کوچ کرده‌اند، و زبان آنان نیز کهن، و در بسا واژه‌ها همسان زبانهای کردی است و گاهگاه در برخی واژه‌ها کهن‌تر از کردی نیز هست.
نمونه چند واژة ایرانی را برمی‌رسیم:
اوستایی:    کَئینین    kainin   
پهلوی:    کَنِیچَک    kanēčak   
بلوچی:    کَنِیچ    kanēč   
کردی:    کِچ    kəč    (دُوَر، کناچه knāča)
تبری:     کیجا    kījā   
فارسی:    کنیزک    kanēzak    دخترک دوست داشتنی
                                                                                   *           
اوستایی:    رَئوچَنْگْهْ    raôčangh   
فارسی باستان:    رَئوچَ    raôèa   
پهلوی    رُوچ    rôè   
بلوچی    رُوچ    rôè   
کردی    رُوژ    rôè   
کرماشانی    روژ    rūž   
فارسی    روز    ruz   
                                                                                  *           
اوستایی    اَپ    ap   
پهلوی     آپ    āp   
بلوچی    آپ    āp   
فارسی    آب    āb   
کردی    آو    āw   
                                                                                  *           
اوستایی    اَسْرو    asru   
پهلوی    ارس    ars   
بلوچی    هَرس    hars   
بلوچی    اَرس    ars   
کردی    اَسْرْ    asr   
فارسی     اشک    ašk   
                                                                                 *           
اوستایی    آتَرْشْ    ātarš   
اوستایی    آتَرْ    ātar   
پهلوی    آتور    ātur   
پهلوی    آتخش    ātaxš   
بلوچی    آچِش    āčeš   
کردی    آگِر    āgər    (آوِر)
فارسی    آذر    āzar    (آتش ātaš)
                                                                                *           
پهلوی    آماتَک    āmātak   
بلوچی    آماتَگ    āmātag   
کردی    آمادَ    āmāda   
فارسی    آمادَ    āmāda    
سپاهان و تهران    آمادِ    āmādē   
                                                                                *
چون در شاهنامه رهام (سازندة رَخوت و رُخج) فرزند گودرز است، پس بلوچان گرامی فرزندان گودرز کشواد اند، و نژاد از کاوة آهنگر برافرازندة درفش کاویان، (و رهانندة ایرانیان از ستم یکهزارسالة بیگانگان) داراند... و درود بر فرزندان، و شاد؛ روان نیاکان ارجمندشان، که در گسترة تاریخ ایران همواره نگهبان مرزهای این سرزمین میانة جهان بوده‌اندتاریخ : چهارشنبه 12 خرداد 1395 | 09:01 | نویسنده : مــدیــرکــل | نظرات

 

سیستان و بلوچستان در جنوب شرق ایران با وسعتی حدود 187578 كیلومترمربع، معادل 4/11 درصد از كل مساحت كشور را تشكیل داده و پهناورترین استان كشور میباشد. این استان از نظر عرض جغرافیایی از 25 درجه و 3 دقیقه تا 31 درجه و 27 دقیقه عرض شمالی از خط استوا را به خود اختصاص داده و به لحاظ طول جغرافیایی بین 58 درجه و 50 دقیقه تا 63 درجه و 21 دقیقه طول شرقی از نصفالنهار مبدأ قرار گرفته است. این استان در شمال به  استان خراسان جنوبی و كشور افغانستان، در شرق با مرز خاكی حدود 1260 كیلومتری به كشورهای پاكستان و افغانستان، در جنوب با مرز آبی 300 كیلومتری به آبهای آزاد دریای عمان و بالاخره در مغرب به استانهای كرمان و هرمزگان محدود میشود. بطور كلی این استان به لحاظ طبیعی به دو ناحیة جغرافیایی سیستان در شمال و بلوچستان در جنوب قابل تفكیك است.

دشت سیستان در شمال استان، همچون نگینی است برآمده از آبرفتهای رودخانه هیرمند، كه بزرگترین دریاچه آب شیرین در ایران (دریاچه هامون) را در خود جای داده است. كوه خواجه تنها عارضة طبیعی است كه در این ناحیه خودنمایی نموده و مابقی دشت بصورت هموار با شیب 2 در هزار از جنوب شرق و مرز افغانستان در نقطة ورودی هیرمند به سیستان، به سمت شمالغرب به دریاچههای سهگانه هامون ختم میشود. از نظر اقلیمی این دشت در تیپ اقلیم خشك بیابانی قرار دارد و متوسط بارندگی سالیانه آن كمتر از 65 میلیمتر بوده؛ در عین حال میزان تبخیر در آن قریب به 5000 میلیمتر در سال میباشد. این شرایط در مجموع باعث خشكی طبیعی این سرزمین گردیده و در صورت كاهش آب ورودی هیرمند و یا خشكی رودخانه و قطع آب، خشكسالیهای مخرب در آن به وقوع میپیوندد، كما اینكه خشكسالی بیسابقه سالهای 1384- 1378، مهمترین نمونه آن میباشد. وزش بادهای120 روزه سیستان از اواخر بهار ­تا­ اواخر­ تابستان­ درتشدید ­نیازآبی­ منطقه ­مؤثر و بر خشكی­ محیط­ نقش­ تعدیل­ كننده ای­ دارد.

ناحیه بلوچستان؛ در جنوب استان همچون صدفی است كه وسعت متنوعاش را با دریای عمان گره زده و در مجموع دارای طبیعتی كوهستانی و خشك است. نواحی جنوبی استان با توجه به مجاورت با دریای عمان و متأثر شدن از بادها و بارانهای موسمی اقیانوس هند، دارای اقلیم متفاوتی میباشند؛ چنانكه بالابودن میانگین دما و پایین بودن نوسانات آن از جمله مشخصههای اساسی اقلیم بلوچستان میباشد. با این وجود در جنوب بلوچستان شاهد شرایط آب و هوایی شرجی، در مركز خشك و در شمال معتدل خشك، میباشیم. با توجه به پایین بودن نزولات جوی (متوسط كمتر از 115 میلیمتر) و عدم وجود منابع برف كوهستانی، اكثر جریانات رودخانهای بصورت موقتی و فصلی بوده و درنتیجه منابع آب زیرزمینی نیز با محدودیت مواجه میباشد. وجود مخروط آتشفشانی تفتان با ارتفاع 3941 متر در شمال بلوچستان شرایط اقلیمی تعدیل یافتهای را بوجود آورده است.

در خصوص برنامه­ ریزی و آمایش امنیت و توسعه مرز در ایران متأسفانه تا كنون كار عمیقی صورت نگرفته است، تنها در سالهای اخیر در شمال شرق و در سالهای نه چندان دور در شمال غرب كشور كارهای پراكنده ایی انجام شده است. لیكن در سطح بین المللی كارهای زیادی در این ارتباط انجام شده كه یكی از اولین و مهمترین آنها برنامه ریزی  توسعه و امنیت مرزهای مكزیك با ایالات متحده آمریكا می باشد.

شهرستان زاهدان؛ با وسعت36581 کیلو متر مربع دارای سه شهر زاهدان(به عنوان مرکز استان سیستان و بلوچستان) میر جاوه و نصرت آباد می باشد .

همچنین موقعیت جغرافیایی این شهرستان به همراه چهار بخش مرکزی  میر جاوه، نصرت‌آباد، کورین، 8 دهستان و 1012 روستا در شمال استان قرار دارد که از شمال به شهرستان زابل و کویر لوت از شرق به کشور پاکستان  از غرب به استان کرمان و از جنوب به شهرستان خاش محدود می شود . جمعیت شهرستان زاهدان تا پایان سال 84 (675282) نفر بوده و اکثر مردم این شهر با توجه به قومیت هایی که در آن ساکن شده اند از نژاد آریایی هستند و به زبان ها و گویش های فارسی، سیستانی، بلوچی، کرمانی، یزدی و خراسانی سخن می‌گویند. مسافت زاهدان تا تهران 1494 کیلو متر است و از سطح دریا 1385 متر ارتفاع دارد.

هوای زاهدان گرم و خشک بوده و در روزهای تابستان  هوا بسیار گرم و در شب ها حرارت به نحو محسوسی کاهش می یابد. بادهایی که به طرف زاهدان به حرکت در می آیند از طرف جنوب غربی به شمال شرقی است و بادهای 120روزه سیستان نیز به طور غیر مستقیم در کاهش دمای شهر زاهدان تاثیر دارند. به ندرت در این شهر برف می بارد. شهر زاهدان دارای موقعیت ممتاز جغرافیایی است و در مسیر تردد بین المللی پاکستان و هندوستان، خراسان و کرمان قرار دارد.

از جمله کوههای زاهدان می توان به کوه اشتران با ارتفاع 3012 متر انجیردان و جیکو با ارتفاع 2255 متر و پیر خان با ارتفاع 2221 متر اشاره نمود. کوه ملک سیاه نیز یکی دیگر از کوه های زاهدان است. شهر زاهدان را ارتفاعات در بر گرفته و به صورت گودالی دیده می شود.

رود خانه های میر جاوه، لار،اومار، کچه و لادیز از مهمترین رودخانه های زاهدان و آب مورد نیاز این شهر از طریق چاه قنات، چشمه ها، رود خانه ها و چاه نیمه های سیستان تامین می گردد.

مهمترین محصولات کشاورزی، گندم، جو، نباتات، علوفه، ذرت دانه ای و علوفه ای، سبزیجات و محصولات جالیزی و باغی می باشد .

 پیشینه تاریخی

به زاهدان در قدیم دزدآب می گفتند .این شهر که کوه ها ان را احاطه کرده اند قدمتی 85 ساله بیشتر ندارد. سالخوردگان، دزداب را به خوبی می شناسند که در برخی نقاط اب به صورت چشمه بیرون امده و در قدری انسوتر در زمین فرو رفته و به همین دلیل دزداب خوانده شده است. در گذشته ای دور زندگی در این منطقه در درون قلعه‌ای کوچک در کوه های شمال شهر زاهدان جریان داشته و مردم در حوالی قلعه به کار کشاوری و تجارت مشغول بوده اند و از این طرق امرار معاش می کردند. کار گران را آهن یعنی هندی ها اولین پایه گذاران شهر در این منطقه بوده اند. معماری خاص هندی از طریق وارد ایران شد.

در سال 1302 هجری شمسی کابینه دستور به ابادانی شهر داده و در سال 1309 هجری شمسی بنا به پیشنهاد تیمسار جهانبانی نام شهر به زاهدان تغییر یافت. هرچند نقشه اولیه شهر زاهدان توسط یک مهندس از شهر کویته پاکستان طراحی گردید ولی معماران ایرانی بافت کلی شهر را براساس معماری شهر های تاریخی مطابق با اقلیم منطقه اجرا کردند. امروزه زاهدان با جمعیتی بیش از 600 هزار نفر با دانشگاه های بزرگ دولتی، آزاد، پیام نور، علوم قرانی و حوزه علمیه امام صادق (ع) به عنوان یک شهر دانشگاهی  و فرهنگی شناخته می شود.

اقوام و آداب و رسوم 

در میان ساکنان شهر زاهدان کسی را نمی توان یافت که به حق زاهدان را وطن خود بداند. زاهدان شهر چند دروازه‌ایست که به دلیل مهاجرت پذیری تاکنون فرهنگی یک دست نیافته است.

وجود اقوام و ادیان و مذاهب اسلامی مختلف در شهر انرا به الگویی نمادین برای دیگر شهرها در ایران و کشور های دیگر تبدیل کرده است. علت توجه دشمنان اسلام و انقلاب به استان سیستان و بلوچستان و خصوصا شهر زاهدان برای ایجاد تفرقه، سوء استفاده و در گیری های قومی، قبیله‌ای ومذهبی هم همین نکته اساسی است. از جمله مراسم مذهبی که هر سال در زاهدان چشمگیر است عزاداری مردم در ایام محرم و صفر و شهادت دیکر ائمه اطهار (ع) است. این عزاداران اغلب از اقوام سیستانی، یزدی، خراسانی، کرمانی، ترک و افغان می‌باشند.ادامه مطلب
تاریخ : چهارشنبه 12 خرداد 1395 | 08:57 | نویسنده : مــدیــرکــل | نظرات

اختراعاتی کوچک که مشکلاتی بزرگ را حل کرده اند

چکیده:
با اینکه اختراعات, زندگی امروزمان را نسبت به نسل های گذشته بسیار آسان تر کرده اند ولی بشریت همیشه به دنبال آسایش بیشتر بوده و خواهد بود. در اینجا می خواهیم به تعدادی از اختراعات کوچک بپردازیم که گاهی مشکلات بسیار بزرگی را برای ما حل می کنند. اکثر این اختراعات هنوز یا به تولید انبوه نرسیده اند و یا وارد کشور ما نشده اند ولی مطمئنا برای همه ی ما کاربردی خواهند بود.

اختراعاتی کوچک که مشکلاتی بزرگ را حل کرده اند

حتما تا به حال خوابیدن در ماشین را تجربه کرده اید و به احتمال زیاد هم اصلا دلنشین نبوده. خوابیدن بر روی صندلی ماشین هم باعث خشک شدن عضلات گردن و هم فشار به ستون فقرات می شود و در این زمان چه چیز بهتر از یک تشک بادی که بر روی صندلی های پشتی قرار می گیرد و پس از خوابیدن به راحتی می توانید باد آن را خالی کرده و در صندوق عقب ماشینتان

ادامه مطلب
تاریخ : شنبه 9 آبان 1394 | 20:28 | نویسنده : مــدیــرکــل | نظرات

چند نمونه از لباس زنان بلوچ(مدهای جدید)تاریخ : پنجشنبه 2 مهر 1394 | 09:23 | نویسنده : مــدیــرکــل | نظرات

دانلود ورژن حدید ویرایش فایل ویدئویی Wondershare Video Editor 5.12.2 2015 این برنامه با تمامی ابزارهایش شما را قادر میسازد تا فیلم خود را در حد یک فیلم هالیوودی ویرایش کنید . این برنامه قادر است فیلمهای شما را بر روی شبکه های اجتماعی و سرویسهای اشتراک ویدئو به اشتراک بگزارد تا لحظات خود را با دیگران تقسیم کنید همچنین این برنامه توانایی ذخیره فیلم را بر روی دستگاهای دیگه مانند Ipod و .. همچنین رایت به صورت CD و DVD را دارا میباشد.


امکانات Wondershare Video Editor 5.11.2 2015 :


    توانایی استفاده از دستگاهای فیلم برداری , موبایل ,کارت SD .


    دادن افکت های بسیار زیبا به تصاویر مانند چرخاندن , محو کردن .


    هماهنگ سازی کنتراست , صدا ,تصویر.


    عدم افت کیفیت بعد از ویرایش فیلم .


    صدا گزاری و تصویر در تصویر کردن فیلم ها .


    پخش فیلم به صورت همزمان با ویرایش .


    اضافه کردن متن دلخواه به شکل های زیبا .


    و ...

 لینک دانلود : دانلود نسخه 5.12.14       [تاریخ انتشار : 94/02/04]


 حجم فایل : 93.95 مگابایت


 لینک دانلود : دانلود نسخه 5.11.21       [تاریخ انتشار : 93/10/25]


 حجم فایل : 82.92 مگابایت


 لینک دانلود : دانلود نسخه 3.6.21         [تاریخ انتشار : 93/02/31]

 حجم فایل : 63.41 مگابایت

 لینک دانلود : دانلود نسخه 3.5.8.1        [تاریخ انتشار : 92/10/06]

 حجم فایل : 61.08 مگابایت

 رمز فایل فشرده : www.coffe-net.ir


 تاریخ : شنبه 3 مرداد 1394 | 07:14 | نویسنده : مــدیــرکــل | نظرات

نرم  افزار برنامه نویسی اندروید Google Android Studio v0.9.3.135.158900 اندروید یک سیستم عامل متن باز است که از طرف گوگل پشتیبانی میشود. همین Open Source بودن آن هم باعث شده تا به سرعت و در طی چند سال فراگیر شود. به طوری که امروزه بیش از ۷۰ درصد موبایل ها و تبلت های جدید مجهز به سیستم عامل اندروید هستند. Google Android Studio محیط جدیدی برای برنامه نویسی اندروید و همچنین عیب یابی برنامه ها می باشد و دیگر نیازی به Eclipse و پلاگین ADT نخواهید داشت. این برنامه برای همه برنامه نویسان بخصوص آنانی که به تازگی در این راه قدم گذاشته اند بسیار مناسب است و برنامه SDK را نیز در بر می گیرد. این نرم افزار مخصوصا برای افرادی که به تازگی قصد شروع برنامه نویسی اندروید را دارند کاملا مناسب است. • لینک دانلود : دانلود نسخه 0.9.3.135
 • حجم فایل : 169.9 مگابایت
 • لینک دانلود : دانلود نسخه 0.9.1.135
 • حجم فایل : 170.0 مگابایت
 • لینک دانلود : دانلود نسخه 0.8.4.135
 • حجم فایل : 161.54 مگابایت
 • رمز فایل فشرده : www.coffe-net.ir
 • تاریخ : شنبه 3 مرداد 1394 | 07:09 | نویسنده : مــدیــرکــل | نظرات

  دانلود بازی معروف بازی تیکن برای اندروید + دیتا + تریلر Tekken Card Tournament 3.204 اکثر طرفداران بازی های مبارزه ایی و اکشن با بازی Tekken Card Tournament آشنا هستند ، Tekken یکی از پرطرفدار ترین بازی ها در سبک های مبارزه ایی و اکشن می باشد که نسخه های بسیاری برای کنسول ها و پلتفرم های مختلف از جمله : PC , Xbox , PSP , MAC , Android و از آن ساخته و روانه بازار شده است.


  در این بازی فوق العاده شما می توانید از بین 10 ها مبارز کارکتر خود را انتخاب کنید و در مسابقات رزمی شرکت کنید حریف های خود را شکست دهید مراحل را پشت سر بگذارید و جزو نام داران این بازی شوید . این بازی با گرافیک کاملا سه بعدی طراحی شده و حس هیجان را کاملا به بازی کن منتقل می نماید ، مبارزه در مکان های مختلف ، صداگذاری هنرمندانه و تنها بخشی از ویژگی های فوق العاده این بازی می باشد.     مـــــلــــــورانــیــان

  دانلود بازی تیکن برای اندروید + دیتا + تریلر Tekken Card Tournament 3.204


  برخی از ویژگی های Tekken Card Tournament :
      امکان مبارزه با سایر کاربران در سراسر جهان
      اشتراک گذاری امتیازات کسب شده توسط شبکه های اجتمایی و …
      100 ها کارت مختلف برای جمع آوری در مراحل مختلف و افزایش امتیاز
      کمپین سولو با بیش از ۵۰ چالش بسیار مهیج در سراسر جهان
      10 ها مبارز قدرتمند برای انتخاب توسط بازیکن
      انجام انواع حرکات رزمی مانند : فینیشر و ….
      گرافیک کاملا سه بعدی و فول HD همراه با صدا گذاری عالی

  این بازی با بیش از 8 میلیون بازی کن جزو برترین بازی های آندرویدی می باشد که توانسه در مارکت آندروید (Google Play) امتباز 4.0 از 5.0 را کسب نماید اگر شما هم دوست دارید در این بازی نقش آفرینی کنید و حس هیجان در مسابقات اکشن و جنگی را تجربه کنید.

  آموزش نصب بازی :
      1- ابتدا فایل نصبی (APK) مربوطه به بازی مورد نظر را دانلود و سپس نصب کنید.
      2- فایل  یتای مربوطه را دانلود کنید و با استفاده از نرم افزار هایی نظیر : Winrar ، Es file Explorer ، Root file manager و … از حالت فشرده خارج کنید و فایل به دست آمده را در مسیر SDCARD/Android/Obb کپی نمایید سپس بازی را اجرا کنید.

   


  تاریخ : شنبه 3 مرداد 1394 | 07:03 | نویسنده : مــدیــرکــل | نظرات


  ملوران - نیك شهر - سیستان و بلوچستان


  ملوران رابهتربشناسید

  تقریبا"حدود200 سال پیش ازاین حد فاصل سالیان 1100 و1150 ق افراد کوچ نشین که دراطراف ملوران بطور پراکنده به دامداری مشغول بودند وبرای کشاورزی درفصل برداشت محصول که درآن زمان خرما وگندم کوچ می کردند وکم کم یکجا نشینی را احتیار کردندودرنتیجه به روستا تبدیل شد روستای ملوران درکنار رودخانه بزرگی قرار دارد که درابتدای جنوبی باغات ونخلستان ها قراردارد واین رودخانه که در زمان بسیارحدود سالیان پیش بستر آن ازکنار روستای چاه علی بوده تا اینکه مسیر آن کاملا به بستر امروزی تغییر یافته است


  امکانات ملوران به عنوان مرکزیت روستاهای اطراف


  1. مرکزمخابرات(دارای اینترنت پرسرعت )

  2. مرکز بهداشت و درمانی

  3. خانه بهداشت

  4. مدارس > مدرسه ابتدایی(دخترانه وپسرانه )

   مدرسه راهنمایی (دخترانه وپسرانه )

   دبیرستان (دخترانه وپسرانه دارای رشته تجربی وانسانی )

   پیش دانشگاهی(دخترانه وپسرانه )

   5-پست بانک (متاسفانه فاقد دستگاه خودپرداز)

   6-دفترخدمات روستایی و پست

   7-پایگاه بسیج

   8-دکل همراه اول(درحال ساخت )


  موقعیت جغرافیایی


  روستای ملوران دردهستان ملوران ازتوابع بخش مرکزی شهرستان نیک شهرودرفاصله 47 کیلومتری غربی شهرستان قرار دارد.این روستا درطول جغرافیای 59 درجه و27 دقیقه وعرض 26 درجه و35 دقیقه شمالی قرار دارد .ازشمال نسفوران وازغرب به چاهان ازجنوب شرقی به سهرک وازجنوب غربی به چاه علی منتهی می شود ودارای سه محله پشت بازار-علی آباد وبازارکه مرکز روستا می باشد


  از نظروضعیت آب وهوایی با توجه به عدم وجود ایستگاههای هواشناسی در روستااز داده های اقلیمی آماری مربوط به ایستگاه هواشناسی شهرستان نیک شهراستفاده شده است .دراین منطقه گرمترین ماه سال خرداد بامعدل حداکثر دمای 43/3 درجه سانتی گرادوسردترین ماه سال نیز دی بامعدل حداقل دمای 12 درجه سانتی گرادمی باشد.ومیانگین بارندگی منطقه 80/7 میلی متر می باشد که از کم باران ترین نواحی کشور محسوب می شود بیشترین بارندگی روستا درفصل زمستان حاصل می شود وسهم بهار وپایئیز از میزان بارندگی ناچیز می باشد اما گاهی در تیر ماه باران های سیلابی می بارد

  بادهای غالب منطقه      


  بادگوریچ:جهت وزش این باد ازشمال به جنوب می باشد که درتابستان اعتدال هواودرزمستان سردی هوا را به دنبال دارد


  باد مرطوب وموسمی اقیانوس هند:جهت وزش این بادازسمت جنوب شرق بلوچستان که درتابستان باعث ریزش باران های تند وسیل آسا می شود


  باد گرو:که جهت وزش این باد ازجنوب غربی به طرف شمال شرقی است


  برسی طرح های فرادست مصوب وحوزه نفوذ روستا:


  روستای ملوران درسطح فضاها ومراکزجمعیتی وحوزه بندی روستایی مصوب جهاد کشاورزی به عنوان مرکزحوزه ومجموعه تعریف شده است ودرسطحی بالاتر تحت نفوذ منظومه وخرده ناحیه نیک شهراست


  براین اساس روستاهای چاه علی -شهریری -پتان-برگ-هنزم -چاهان-به عنوان مرکزحوزه تحت نفوذ مجموعه ملوران وآبادیهای اقماری سهرک-دن دستگرد-گوروان-دربانتوکه خالی از سکنه است شی مرغ -تیسرک-نسفوران-گتی -گهک-ملا آباد-چارپدان-دنکاپران تحت حوزه ملوران می باشند


  وضعیت اجتماعی وفرهنگی: مردم روستای ملوران بلوچ هستند وبه زبان بلوچی تکلم می کنند ساختاراجتماعی روستا بر نظام قومی وعشیره ای استوارمی باشد اداره روستا برعهده شورای اسلامی است .ریش سفیدان ومعتمدین روستا نیزنقش موثری درحل مشکلات روستا دارند.روستای ملوران دارای225 خانواروجمعیتی بالغ بر1650 نفرمی باشد


  وضعیت سواد وآموزش: براساس آمار نامه سال1375 سازمان مدریت وبرنامه ریزی ازمجموع415 نفر جمعیت 6 ساله و بیشترتعداد 209 نفرباسواد بوده اند که شامل 127 نفرمردو82 نفرزن می باشد و نرخ سواد


  50/3% رانشان می دهد.ودرحال حاضر90%مردم باسواد هستند.روستادارای یک مدرسه نوسازابتدای است که به صورت دوشیفت دخترانه وپسرانه اداره می شود که تعداد 80 پسرو85 دختردراین مقطع مشغول به تحصیل می باشند .همچنین مدرسه نوساز راهنمایی دخترانه که به صورت دوشیفت دبیرستان وراهنمایی دایر می باشدومدرسه راهنمایی پسرانه که ساخت برمی گردد به دوران قبل از انقلاب وقرار است نوسازی شود ودرآن راهنمایی ودبیرستان به صورت دو شیفت بر پا است ودرمجموع600 نفر دختر وپسر مشغول به تحصیل هستند و25نفر نیرو زن ومرد مشغول به تدریس می باشند.


  جاذبه های طبیعی و دیدنی ملوران


  1- خوشاپ جهکان در3 کیلومتری جنوب ملوران درکناررودخانه قرار دارد که هزاران سال پیش به دست بزرگ مردان آباد شده در آزمان کشت گندم وجو بوده وجایگاهی خوبی برای کوچ نشینان دامدار وبرای آبیاری زراعت آب را از پشت کوههای بلند از فاصله دور آب رابه زمینها هدایت کردند آدم حیران می شود هنوز آثار نهر هست درختان کهیرونخل خرما از آن دوران باقی مانده است درفصل بهار گیاهان خوردنی از قبیل:آلکو- سومسور -توروشک - میشگودان - هپیتک - وغیره ...........می رویئد وزیستگاه بی نظیری رابرای گونه های ارزشمند پرندگان مانند :کبوتر وحشی -عقاب - تیهو -وغیره ..........می باشد جایگاه خوبی برای تفریخ می باشد.

  2- چشمه بدرم در 4 کیلومتری شمال شرقی ملوران قرار دارد که آب این چشمه آبی شیرین وزلال است هیچ چشمه ای در منطقه چنین آبی ندارد وکوههای اطراف آن جایگاهی خوبی برای عسل هست وخیواناتی از قبیل : بز کوهی -خرگوش - آهو -روباه -میمون -وغیر

  3- چشمه باد آپ درشمال شرقی ملوران ودر1کیلومتری شمال دو راهی سهرک قرار دارد.آب چشمه آبی شور وتلخ است بعلاوه از خاصیت درمانی برخوردار است ینعی برای درمان امراض پوستی بسیار مفید است ودر کنار آن بالای تپه قبری قرار دارد مردی نیکو که مورد اخترام مردم منطقه می باشد هزاران سال پیش دفن شده مردم منطقه متعقد ند که اگر کسانی مبتلا به هرگونه امراض پوستی هستند روزهای دوشنبه وپنجشنبه به همراه مقداری نان وپیاز یا خرما که آن راه کنارقبر بگذارند وبا آب چشمه جای که مبتلا می باشد بشویند وبه خکم الهی شفا می یابد وبیماران زیادی حتی از خارج کشور مراجعه نمودند.


  4- رودخانه گیدیردر7 کیلو متری درشرق ملوران قرار دارد در این رودخانه درختان زیادی وجود دارد از قبیل درخت کنار -چگرد -وغیره ......مردم منطقه جهت جمع آوری کنار که یک نعمت خدادای است از اکثر روستا به این منطقه می آیند وبالای این رودخانه آبشارهای وجود دارد وهمچنین در کنار رودخانه بندهای وجود از دوران قدیم بصورت ذخیره آب از طریق استخر افراد کوچ نشین کشاورزی می کردند وآن زمینها از نسل به نسل به ارث رسیدن ودرحال صاحبان مردم ملوران هستند وتفریگاهی برای مرمان منطقه می باشد 
  تاریخ : پنجشنبه 11 تیر 1394 | 20:55 | نویسنده : مــدیــرکــل | نظرات


  ملورانی دات کام  رسانه موسیقی بلوچستان
  تاریخ : شنبه 22 فروردین 1394 | 19:43 | نویسنده : مــدیــرکــل | نظرات


  تاریخ : سه شنبه 4 فروردین 1394 | 12:59 | نویسنده : مــدیــرکــل | نظرات
  تاریخ : سه شنبه 19 اسفند 1393 | 08:35 | نویسنده : مــدیــرکــل | نظرات
  تقریبا همه ما دست‌کم یک بار ساحل خزر یا غار علی‌صدر یا یکی از بناهای تاریخی شیراز و اصفهان و یزد را دیده‌ایم و نام کندوان و میمند و ماسوله و ابیانه و جواهرده را شنیده‌ایم و می‌دانیم آسیاب‌های آبی شگفت‌انگیز و شهر سوخته و زندان حضرت سلیمان و آرامگاه دانیال نبی(ع) کجاست، اما گردشگری در ایران، تنها در این چند منطقه خلاصه نمی‌شود و برای اثباتش کافی است بدانید تنها در وصف روستاهای هدف گردشگری کشورمان و عشایرش، مجموعه‌ای هشت جلدی نوشته شده و هنوز بسیاری از این روستاها معرفی نشده‌ و گمنام مانده‌اند.
  مطالعه همین کتاب‌ها بود که باعث شد به خیالمان برسد امسال مسافران نوروزی را دعوت کنیم، علاوه بر پاتوق‌های همیشگی سفرشان، به 10 روستای ناشناخته، اما مناسب گردشگری هم سری بزنند، از طبیعت دست‌نخورده لذت ببرند و همان وقت هم یادی از ما کنند.
  پیش از آغاز سفرمان، لازم است از این‌که خیلی از استان‌ها و روستاهایشان را به دلیل محدودیت جا، از قلم انداخته‌ایم، از هموطنانمان عذرخواهی کنیم. اکنون گاه رفتن است، بار سفر را بستید؟ آماده‌اید راه بیفتیم؟

  کرمانشاه ـ هجیج
  کفش‌هایتان لنگه به لنگه نمی‌شود
  آنجا اگر کمی سر کیسه را شکل کنید و یک جفت گیوه مرغوب هجیجی بخرید، کفش‌هایتان دیگر هرگز لنگه‌ به لنگه نمی‌شوند چون گیوه لنگه راست و چپ ندارد و یکی از اصلی‌ترین مکان‌های تولیدش، روستای هجیج از توابع بخش نوسود شهرستان پاوه در استان کرمانشاه است.
  هجیج ـ که برخی آن را با «ح جیمی» می‌نویسند و می‌گویند به معنای دره سرسبز و عمیق است ـ روستایی است که همه خانه‌هایشان از سنگ هستند و حتی یک آجر در آنها به کار نرفته است.

  www.takmahfel.com

  در یکی از وب‌نوشته‌ها درباره هجیج، قصه‌ای هست که می‌گوید، پانصد سال پیش در هجیج، آسمان خسیس شد و خشکسالی بیداد کرد. اهالی روستا سراغ مردی متدین که نسبش به امام موسی کاظم(ع) می‌رسید، رفتند تا برای باریدن باران، دعا کند. مرد دعا کرد و چشمه‌ای پر آب، دل خاک را شکافت و مرد از همان وقت، صاحب احترامی ویژه میان مردم شد و حتی پس از مرگش، بقعه‌ای به یادش ساختند به نام «بقعه سیدعبدالله» یا «بقعه کوسه هجیج».
  کسی نمی‌داند این ماجرا درباره روستای هجیج و بقعه سیدعبدالله در کنار رودخانه سیروان، راست است یا تنها قصه‌ای ساده است برای سنگین شدن پلک‌های بچه‌های هجیجی، وقت خواب. مهم این است که اهالی هجیج، اهل تسنن هستند، اما به امامزاده‌شان احترام می‌گذارند واین بقعه از پنج قرن پیش تاکنون سرپا بوده است و زیارتگاه دوستدارانش.

  ادامه مطلب
  تاریخ : سه شنبه 19 اسفند 1393 | 08:30 | نویسنده : مــدیــرکــل | نظرات

  پیرمردی که در دهستان دژگاه از توابع شهرستان فراشبند در استان فارس روزگار می گذراند و به «عمو حاجی» معروف است، از حمام گریزان است و می گوید که اگر تمیز شود، مریض می شود.

  به گزارش ملورانیان به نقل از ایرنا، عمو حاجی که چهره ای همانند انسان های غارنشین دارد و کهنسال به نظر می رسد که حتی مردم عادی سن او را نزدیک به یک قرن می دانند، رنگ خاکستر گرفته و قشری ضخیم از چرک بر اندام او سنگینی می کند.

  چند سال پیش جوانان محل تصمیم گرفتنند عمو حاجی را به رودخانه ببرند تا آبی به بدن این مرد برسد، به همین منظور هنگامی که عموحاجی در خواب بود او را در عقب یک وانت گذاشتند تا او را در رودخانه حمام کنند؛ وقتی به رودخانه رسیدند، دیدند عمو حاجی در عقب وانت نیست. زیرا او پیش از رسیدن، خود را به بیرون از وانت انداخته بود تا مبادا بدنش با آب آشتی کند و عمو حاجی همان جا گفته بود اگر تمیز شوم، مریض می شوم.

   

  http://zolalnews.ir/theTba-Contents/Components/Contents/UserFiles/Items/62616/96172_305.jpg


  براساس این گزارش ،عموحاجی از خوردن هر نوع خوراکی تازه و نوشیدن آب بهداشتی پرهیز می کند به گونه ای که اگر به زورهم به او آب گوارا بنوشانند، عکس العمل منفی نشان می دهد و به شدت ابراز ناراحتی می کند.

  لذیذترین غذا به قول خودش، حیوانات مرده و گندیده است و فرقی ندارد که این حیوان حلال و یا حرام گوشت باشد. این سالخورده که گفته می شود به دلیل مشکل عاطفی که در ایام جوانی برای او رخ داده از مردم و اجتماع گریزان و گوشه عزلت و انزوا برگزیده سالیان سال است که در زیر مکانی مسقف ماوا ندارد و در گرما و سرما در هوای آزاد به سر می برد.

  برخی از جوانان و نوجوانان دژگاه برای عمو حاجی مرغ، گربه، روباه، خارپشت و حتی مار مرده می برند او این حیوانات را در گودالی در اطراف خود دفن می کند و پس از چند روز با آتشی که در این گودال می افروزد، آن را نیم پز می کند و با ولع خاصی می خورد.

  عمو حاجی پس از آن با خوردن آب گندیده که در یک حلب زنگ زده و حشرات مختلف در داخل آن شناور هستند، وعده غذایی را به پایان می برد.

  لیوان او یک حلب 5/4 کیلویی روغن است و او با استفاده از این حلب روزانه نزدیک به پنج لیتر آب می نوشد.

  لباس پوشیدن این مرد در هستان دژگاه که دارای گرمای نزدیک به 50 درجه سانتی گراد است شگفتی آور است؛ زیرا او تمام لباس هایی را که مردم این منطقه برایش می آورند، پس از بریدن آستین های پیراهن و پاچه های شلوار با دندان، آنها را بر تن می کند.

  لوازم زندگی او شامل یک چماق است که پیشتر پلوس وانت بوده است و وزن آن 17 کیلوگرم است، استکان چایخوری این مرد عجیب یک کلاه ایمنی اسقاطی است و چند حلب کهنه روغن نباتی است که بچه های این دهستان با آفتابه در این حلب ها برای او آب می ریزند.

  عمو حاجی یک پیپ استثنایی هم دارد که از یک زانوی سه اینچی آب تشکیل شده که او سرگین (فضولات) حیوانات را در آن می ریزد و آتش می زند و به آن پک می زند و با هر مرتبه پک، دود پر حجمی از دهانش خارج می شود.

  افزون بر این که شست و شوی بدن، ظرف آب و بهداشت برای او معنا ندارد، خود را با سوزاندن موهای زاید بدن اصلاح می کند. محل زندگی این مرد رویگردان از بهداشت و مردم، محل تجمع سگ، گاو و چارپایان محل است  تاریخ : سه شنبه 19 اسفند 1393 | 08:26 | نویسنده : مــدیــرکــل | نظرات

  روزی به خدا شکایت کردم که چرا من پیشرفت نمی کنم؟ دیگر امیدی ندارم، می خواهم خودکشی کنم! ناگهان خدا جوابم داد و گفت: - آیا درخت بامبو و سرخس را دیده ای؟ گفتم: بله دیده ام. خدا گفت: موقعی که درخت بامبو و سرخس را آفریدم، به خوبی از آنها مراقبت نمودم. خیلی زود سرخس سر از خاک بیرون برآورد و تمام زمین را فرا گرفت، اما بامبو رشد نکرد. من از او قطع امید نکردم. در دومین سال، سرخس ها بیشتر رشد کردند، اما از بامبو خبری نبود. در سال های سوم و چهارم نیز بامبوها رشد نکردند. در سال پنجم، جوانه ی کوچکی از بامبو نمایان شد و در عرض چند ماه ارتفاعش از سرخس هم بالاتر رفت. آری در این مدت بامبو داشت ریشه هایش را قوی می کرد. خدا گفت: - آیا می دانی در تمامی این سال ها که تو درگیر مبارزه با سختی ها و مشکلات بودی، در حقیقت ریشه هایت را مستحکم می ساختی؟ زمان تو نیز فرا خواهد رسید و تو هم پیشرفت خواهی کرد. ناامید نشو!  تاریخ : سه شنبه 19 اسفند 1393 | 08:13 | نویسنده : مــدیــرکــل | نظرات
  سرما خوردگی,سرماخوردگی کودکان,سرماخوردگی در بارداری,[categoriy]

  خوابیدن و استراحت کردن باعث می شود عملکرد سیستم ایمنی بدن شما افزایش یابد و همه توانایی خود را برای مبارزه با ویروس سرما خوردگی استفاده کند.

  درد وخارش گلو، سرفه خشک و کوتاه و گرفتگی بینی از علائم رایجی هستند که معمولا" همه ما در هنگام سرماخوردگی از آنها رنج می بریم ، بنابراین طبیعی است که همه ما از این بیماری متنفریم. معمولا" درمان کامل سرما خوردگی حدود ۵ روز طول می کشد اما اگر ما رژیم غذایی و روش زندگیمان را تغییر  دهیم می توانیم سریعتر از دست این بیماری ویروسی خلاص شویم.

  آب بنوشید :وقتی بدن ما با سرماخوردگی مبارزه می کند نوشیدن مایعات خیلی اهمیت دارد و به بدن ما خیلی کمک می کند. بنابراین حداقل ۶ لیوان در روز آب بخورید . علاوه بر آب ، از آب میوه ها و آب سبزیجات طبیعی و شیرین نشده نیز می توانید استفاده کنید اما از مصرف نوشیدنیهایی مثل قهوه ، چای سیاه غلیظ و سودا خودداری کنید. زیرا این نوشیدنیها به جای آنکه به بدن شما آبرسانی کنند ، آب بدن شما را کم می کنند. نوشیدن آب زیاد به بدن شما کمک می کند که سموم و مواد زائد را سریعتر دفع کند و باعث می شود که خون و سلولهای شما به خوبی کار کنند.


  ادامه مطلب
  تاریخ : سه شنبه 19 اسفند 1393 | 08:03 | نویسنده : مــدیــرکــل | نظرات

  تقویت حافظه با گیاهان طبیعی

   


  مهمترین دلایلی که بعضی از گیاهان دارویی را برای تقویت حافظه و رفع نسیان یا فراموشی مناسب ساخته است .

   

  1- وجود مقادیر زیادی لیسیتین که یک چربی فسفر دار بوده و برای تقویت سیستم اعصاب مرکزی و قوای فکری بسیار ضروری وحیاتی می باشد .

   

  2- بالا بودن میزان فسفر ، پتاسیم ، منیزیم ، اهک ، گوگرد ، کلر ، سدیم ، آهن در این گیاهان .

   

  3-وجود خاصیت ضد افسردگی ،ضد ضعف عصبی و همچنین خاصیت کاهش دهنده علایم استرس (فشار روانی )در بعضی از این گیاهان.

   

  4- طبیعت گرم و خاصیت تحریک کنندگی بالایی که در برخی از این گیاهان وجود دارد .کمک زیادی به تحریک مغز وقوای فکری و در نتیجه افزایش میزان بازدهی قسمتهایی که کار باز یابی و به خاطر سپاری اطلاعات در یافتی را بر عهده دارند .

   

  5-وجود مقادیر زیاد قند طبیعی در این گیاهان یا میوه ها ی که مغز بیشترین نیاز را به انها دارد .

   

  6-اثر مستقیم و فوری گیاهان و میوه ها ی با طبیعت گرم در خنثی سازی علایم افسردگی ، ضعف اعصاب ،کندی ذهن ،پایین بودن عملکرد مغز و....و کمک به برطرف شدن این علایم


  ادامه مطلب
  تاریخ : سه شنبه 21 بهمن 1393 | 00:41 | نویسنده : مــدیــرکــل | نظرات
  آیا میدانید قرمزی درون کالباس از گوشت تاج خروس است(زیر دندان خود حس کرده اید)
  آیا میدانید اسیدهای چرب ترانس در چیپس پس از حرارت مکرر سرطان زا می شود
  آیا میدانید سس مایونز از همه غذاها مضرتر برای صدمه به پوست و جوش صورت است
  آیا میدانید بهترین نوشابه سکنجبین است که ترکیب مقداری عسل سرکه و . . . می باشد
  آیا میدانید رنگهای افزودنی در نوشابه ها, ساندیس ها, کیکها, آدامسها و همه سرطان زا هستند
  آیا میدانید گوشت مرغ وماهی های پرورشی با هورمونها هستند که عوارض متعدد به بار می آورند
  آیا میدانید سس مایونز به دلیل ترکیب خاصی که دارد در کنفرانسهای علمی به عنوان سم کبد معرفی می شود
  آیا میدانید در نان باگت برای متخلخل شدن از پودرهای بکینگ یا جوش شیرین زیاد استفاده می شود که در گمرکها با علامت مرگ وارد می شود…

  آیا میدانید نان های مصرفی بدلیل فاقد سبوس بودن از مهمترین قسمت ریز مغذی که گروه ویتامینهای(ب) می باشند محرومند و نان باگت بدترین نانهاست
  آیا میدانید ساندیسها, نوشابه ها, بیسکویتها, کیکها و با قندهای مصنوعی چون ساخارین که ۱۰۰۰ برابر شیرین تر از قند معمولی است ساخته می شود که دشمن کبد و کلیه می باشد
  آیا میدانید ماده مخدر بنام COLA( پپسی کولا, کوکا کولاو ) در اکثر نوشابه ها وجود دارد که کافئین و کارامل از این دست هستند
  آیا میدانید سرکه های صنعتی از اسید استیک محلول در آب بعلاوه اسانسها و رنگها هستند که همگی بسیار مضرند...  تاریخ : سه شنبه 21 بهمن 1393 | 00:39 | نویسنده : مــدیــرکــل | نظرات
  فیلم درام و بسیار زیبای The Humbling با کیفیت فوق العاده WebDL 720p
  به همراه لینک مستقیم

  فیلم The Humbling WebDL 720p 

  نام فیلم : The Humbling
  ژانر : کمدی | درام
  کارگردان : Barry Levinson
  نویسنده : Buck Henry, Philip Roth
  بازیگران : Al Pacino, Dianne Wiest, Greta Gerwig
  محصول : آمریکا
  زبان : انگلیسی
  زمان : 112 دقیقه
  امتیاز : 6.3/10
  کیفیت : فوق العاده WebDL 720p
  فرمت : MKV
  حجم : 800 MB
   لینک دانلود : مستقیم – Direct
  خلاصه داستان : داستان فیلم در باره ی بازیگری سالخورده هست که می خواهد دوباره شور و اشتیاق تازه ای در زندگی خود پیدا کند، اما زمانی که نزدیک است شکست بخورد ناگهان با زنی جوان آشنا می شود و …

   

   


  دانلود مستقیم با کلیک   ملورانیان

  WebDL 720p

   


  ادامه مطلب
  تاریخ : دوشنبه 13 بهمن 1393 | 20:53 | نویسنده : مــدیــرکــل | نظرات
  تاریخ : سه شنبه 2 دی 1393 | 17:55 | نویسنده : مــدیــرکــل | نظرات
  |

  در تب System protection و در قسمت protection setting درایو مورد نظر خود را برای فعال کردن این قابلیت انتخاب و بر روی دکمه Configure کلیک کنید.

   

   

   

  در این پنجره شما با انتخاب گزینه اول “Restore system settings and previous version of files” میتوانید علاوه بر فعال کردن قابلیت Previous Version برای یک فایل،قابلیت Restore (بازیابی) نمودن تنظیمات این درایو را توسط System Restore ویندوز نیز فعال کنید،وبا گزینه دوم “Only restore the previous version of files” فقط قابلیت Previous Version برای یک فایل را فعال میکنید.(گزینه سوم برای غیر فعال کردن این تظیمات میباشد)

   

   

   

     ادامه مطلب
  تاریخ : جمعه 21 آذر 1393 | 15:14 | نویسنده : مــدیــرکــل | نظرات
  تاریخ : پنجشنبه 20 آذر 1393 | 08:24 | نویسنده : مــدیــرکــل | نظرات
  رشته های تحصیلی دوره کارشناسی
  گروه های علمیشامل رشته های:
  بخش علمی فنی و مهندسی- کلیک کنیدمهندسی خودرو | مدیریت اجرایی | مدیریت پروژه | مهندسی برق – الکترونیک | مهندسی برق – قدرت | مهندسی برق – کنترل | مهندسی برق – مخابرات| مهندسی برق – مهندسی پزشکی | مهندسی پزشکی – گرایش بالینی | مهندسی پزشکی - گرایش بیومترال | مهندسی پزشکی گرایش بیومکانیک | مهندسی پلیمر– تکنولوژی علوم رنگ | مهندسی پلیمر– صنایع پلیمر | مهندسی راه آهن-خط و سازه های ریلی | مهندسی راه آهن- بهره برداری | مهندسی راه آهن -جریه | مهندسی رباتیک | مهندسی شیمی | مهندسی صنایع | مهندسی عمران | مهندسی عمران- نقشه برداری | مهندسی فناوری اطلاعات | مهندسی کامپیوتر (نرم افزار) | مهندسی کامپیوتر(سخت افزار) | مهندسی متالوژی صنعتی | مهندسی مکانیک | مهندسی نفت- صنایع نفت | مهندسی نفت- طراحی فرایند های صنایع نفت| مهندسی نفت صنایع گاز | مهندسی هوا فضا- هوا فضا
  بخش علمی هنر و معماری – کلیک کنیدارتباط تصویری – گرایش ارتباط تصویری | صنایع دستی | طراحی پارچه و لباس – گرایش چاپ پارچه | عکاسی | فرش- گرایش بافت و مرمت فرش | فرش- گرایش طراحی فرش | کتابت و نگارگری- گرایش خوشنویسی | کتابت و نگارگری- گرایش خیالی نگارگری | کتابت و نگارگری- گرایش طراحی سنتی | کتابت و نگارگری- گرایش نگارگری | مرمت بناهای تاریخی | مهندسی شهر سازی | مهندسی معماری | نقاشی گرایش نقاشی عمومی | هنر اسلامی- گرایش سفال | هنر اسلامی- گرایش شیشه | هنر اسلامی- گرایش نگارگری | هنر اسلامی- گرایش هنر و صنایع فلز | هنر اسلامی- گرایش هنر و صنایع چوپ | هنرهای صناعی- گرایش سفال | هنرهای صناعی- گرایش کاشی | هنرهای صناعی- گرایش منبت ومعرق | هنرهای صناعی- گرایش نساجی سنتی – PNUNA.COM | هنرهای صناعی- گرایش فلز | هنرهای صناعی- گرایش آبگینه
  بخش علمی علوم اجتماعی – کلیک کنیدآب و هوا شناسی | جغرافیا انسانی (روستایی) | جغرافیا انسانی (شهری) | جغرافیا برنامه ریزی روستایی | جغرافیا طبیعی (اقلیم شناسی) | جغرافیا طبیعی (ژئوموفولوژی) | جغرافیا و برنامه ریزی شهری | ژئووفولوژی | علوم ا رتباطات اجتماعی – گرایش روابط عمومی | علوم ا رتباطات اجتماعی – گرایش روزنامه نگاری | علوم اجتماعی (پژوهشگری علوم اجتماعی) | علوم اجتماعی (تعاون و رفاه اجتماعی) | علوم اجتماعی (مددکاری اجتماعی) | علوم اجتماعی(برنامه ریزی اجتماعی و رفاه) |علوم سیاسی | تاریخ
  بخش علمی علوم پایه – کلیک کنیدآمار | آمار و کاربردها | ریاضی (کاربردی) | ریاضی( محض) | ریاضیات و کاربردها | زمین شناسی (محض) | زمین شناسی(کاربردی) | زیست شناسی (علوم گیاهی) | زیست شناسی(عمومی) | شیمی (کاربردی) | شیمی (محض) | فیزیک (اتمی و مولکولی) | فیزیک (حالت جامد) | فیزیک (هسته ای)
  بخش علمی علوم کشاورزی – کلیک کنیدآب و خاک | مهندسی شیلات– گرایش تکثیر و پرورش آبزیان | مهندسی علوم کشاورزی | مهندسی کشاورزی- علوم و صنایع غذایی | مهندسی کشاورزی – ترویج و آموزش کشاورزی | مهندسی کشاورزی (اقتصاد کشاورزی) | مهندسی کشاورزی (علوم دامی) | مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون | مهندسی مدیریت و آبادانی روستا ها | مهندسی منابع طبیعی- محیط زیست
  بخش علمی مدیریت، اقتصاد و حسابداری – کلیک کنیدحسابداری | علوم اقتصاد نظری | مدیریت بازرگانی | مدیریت جهانگردی | مدیریت دولتی| مدیریت صنعتی
  بخش علمی علوم تربیتی و روانشناسی – کلیک کنیدروانشناسی عمومی | مشاوره و راهنمایی | تربیت بدنی و علوم ورزشی | کتابداری و اطلاع رسانی | علوم تربیتی گرایش پیش دبستانی و دبستانی | علوم تربیتی گرایش مدیریت برنامه ریزی آموزشی
  بخش علمی الهیات و علوم اسلامی – کلیک کنیدالهیات – گرایش ادیان و عرفان | الهیات – گرایش تاریخ فرهنگ تمدن اسلامی | الهیات – گرایش علوم قرآن حدیث | الهیات – گرایش فقه و مبانی حقوق | الهیات – گرایش فلسفه کلام | حقوق
  بخش علمی ادبیات و زبانهای خارجه – کلیک کنیدمترجمی زبان انگلیسی | زبان ادبیات انگلیسی | زبان ادبیات عرب | زبان ادبیات فارسی

  ادامه مطلب
  تاریخ : چهارشنبه 14 آبان 1393 | 17:56 | نویسنده : مــدیــرکــل | نظرات
  از زمان عرضه‌ی سیستم عامل اندروید در بازارهای جهانی و در قالب گوشی هوشمند HTC Dream/T- Mobile G1 شش سال می‌گذرد. چه کسی آن زمان تصور می‌کرد که اندروید تنها در عرض ۲ سال تبدیل به گسترده‌ترین سیستم عامل دنیا شود؟ شاید تعداد کمی، اما در هر صورت اندروید مسیر خود را پیش گرفته و همه‌ی این پیشرفت‌ها را مدیون قدرت و نفوذ شرکت گوگل است. با این‌که اندروید در حال حاضر پر استفاده‌ترین سیستم عاملی است که در کره‌ی خاکی یافت می‌شود، شاید مواردی باشد که از آن بی‌اطلاعید. در این مقاله به ۶ مورد اشاره خواهیم کرد که احتمالا برایتان جالب خواهد بود.  ادامه مطلب
  تاریخ : دوشنبه 12 آبان 1393 | 22:06 | نویسنده : مــدیــرکــل | نظرات
  نام‌ها و نشان‌ها مفاهیم و معناهای مختلفی را با خودشان دارند که گاه شاید بی هیچ دلیل خاصی می‌شوند صفت یک شخص، یک وسیله یا حتی یک شرکت.
  ادامه مطلب
  تاریخ : دوشنبه 12 آبان 1393 | 21:57 | نویسنده : مــدیــرکــل | نظرات

  1-آپ ازبنا لوردو -  آب از بیخ  آلوده است – هم معنی همه دستشون تو یك كاسه است – زمانی كه كاری از بیخ خراب باشد بكار می رود.

  2-

  آپا وارتو ودستا چئه – آب می خورد ودستش را می لیسد – آب بینیش را هم از دست نمی دهد – كنایه از بخیلی ، خسیسی بكار میرود.-

  3

  آچش كه كپت تروخششكا ندانت – آتش تر وخشك نمی داند – تروخشك با هم می سوزند – زمانی كه چیزی برای همه اتفاق بیفتد.

   

  4

  اول وتت برو پدا دگرانا ببر – اول خودت برو بعد دیگران راببر – زمانی كه كسی در كاری ازدیگران اصرار دارد تا در كاروانجام سهیم باشند.


  ادامه مطلب
  تاریخ : جمعه 9 آبان 1393 | 09:30 | نویسنده : مــدیــرکــل | نظرات

  ضرب المثل : Two heads are better than one
  مفهوم به انگلیسی : two people can do – better than one can alone
  مفهوم به فارسی : دو تا فکر بهتر از یک فکره

  ضرب المثل : Make hay while the sun shine
  مفهوم به انگلیسی : take a chance while it is available
  معادل در فارسی : شانس یک بار در خونه آدم رو می زنه

  ضرب المثل : Strike while the iron is hot
  مفهوم به انگلیسی : take care of a matter before it becomes too late
  معادل در فارسی : تا تنور داغه نون رو بچسبون

  ضرب المثل : All that glitters is not gold
  مفهوم به انگلیسی : something that looks valuable is sometimes truly worthless
  معادل در فارسی : هر گردی گردو نیست

  ضرب المثل : Curiosity killed the cat
  مفهوم به انگلیسی : curiosity causes problems
  معادل در فارسی : فضولی موقوف

  ضرب المثل : easy come, easy go
  مفهوم به انگلیسی :  easy come, easy go
  معادل در فارسی : باد آورده را باد می برد

  ضرب المثل : no news is good news
  مفهوم به انگلیسی :  it’s better not to hear anything than to hear bad news
  معادل در فارسی : بی خبری خوش خبری است


  ادامه مطلب
  تاریخ : جمعه 9 آبان 1393 | 07:59 | نویسنده : مــدیــرکــل | نظرات
  روزی لیلی از علاقه شدید مجنون به او و اشتیاق بیش از پیش دیدار او با خبر شد

  پس نامه ای به او نوشت و گفت:حکایت,حکایت آموزنده,داستاهای آموزنده,داستان لیلی و مجنون
  ادامه مطلب
  تاریخ : چهارشنبه 7 آبان 1393 | 23:25 | نویسنده : مــدیــرکــل | نظرات


  مخترعان ساعت هوشمندی ساخته‌اند که علاوه بر قابلیت‌های یک ساعت هوشمند می‌تواند تبدیل به یک تلفن همراه شده و ارتباطات تلفنی و همینطور ارسال پیامک را نیز میسر کند.


  یک کمپانی امریکایی به ساخت تکنولوژی پوشیدنی(wearable)جدیدی روی آورده که می تواند قابلیت های متمایزی را در اختیار کاربران خود قرار دهد. این ساعت هوشمند علاوه بر داشتن قابلیت های یک ساعت هوشمند می تواند تبدیل به یک تلفن همراه شده و ارتباطات تلفنی کاربران را نیز میسر کند.

  ساعت هوشمند,ساعت هوشمند KLATZ,تلفن هوشمندساعت هوشمند,ساعت هوشمند KLATZ,تلفن هوشمند


  ادامه مطلب
  تاریخ : چهارشنبه 7 آبان 1393 | 22:33 | نویسنده : مــدیــرکــل | نظرات

  دانلود فیلم ایرانی و جدید رمز هفتم 7 با لینک مستقیم
  با کیفیت عالی و بدون تگ تبلیغاتی
  کارگردان : رضا پژواک / گروه فیلم : طنز ، اجتماعی

   

  دانلود فیلم رمز هفتم

  خلاصه داستان فیلم رمز هفتم : آقاجون به واسطه معالجه پزشک اش متوجه می شود که ۳ روز به پایان عمرش باقی مانده. وی تصمیم می گیرد فرزندان خود را که سال ها به دلیل خسیس بودنش از او رانده شده اند به بهانه وصیت کردن دور هم جمع کند.

   

  دانلود فیلم رمز هفتم

   

  DAWNLOAD


  ادامه مطلب
  تاریخ : سه شنبه 22 مهر 1393 | 17:57 | نویسنده : مــدیــرکــل | نظرات


  کــارت شارژ بخرید روزانه جایزه ببرید. برای خرید روی ملورانیانکلیک کنید


  ادامه مطلب
  تاریخ : سه شنبه 1 مهر 1393 | 07:55 | نویسنده : مــدیــرکــل | نظرات
  تعداد کل صفحات : 3 :: 1 2 3
  لطفا از دیگر صفحات نیز دیدن فرمایید
  .: Weblog Themes By SlideTheme :.
  

 • باشگاه نجوم
 • شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات