تبلیغات
مـــلــورانـیـان - ضرب المثل بلوچی

1-آپ ازبنا لوردو -  آب از بیخ  آلوده است – هم معنی همه دستشون تو یك كاسه است – زمانی كه كاری از بیخ خراب باشد بكار می رود.

2-

آپا وارتو ودستا چئه – آب می خورد ودستش را می لیسد – آب بینیش را هم از دست نمی دهد – كنایه از بخیلی ، خسیسی بكار میرود.-

3

آچش كه كپت تروخششكا ندانت – آتش تر وخشك نمی داند – تروخشك با هم می سوزند – زمانی كه چیزی برای همه اتفاق بیفتد.

 

4

اول وتت برو پدا دگرانا ببر – اول خودت برو بعد دیگران راببر – زمانی كه كسی در كاری ازدیگران اصرار دارد تا در كاروانجام سهیم باشند.

6

 

 

از همودان كه مهدی پیشا بورت – از همانجا كه مهدی برگ درخت خرما می برد – كنایه از موضوع را كامل بیان كردن .

 

7

 

 

بازین طمح كمین روزیگا گارا كنت – طمع بسیار روزی را كم می كند – كنایه از حسد وغبطه بیهوده.

 

 

8

 

پیرا خر رهوارا  نبوت – خر پیر رهوار نشود – كنایه از كار انجام نشدنی .

 

9

 

پد از مرگ سهراب – بعد از مرگ سهراب –كاری را بعد از وقت انجام دادن .

 

10

 

 

پد از ما گواهه سنگ بگواره – بعد از ما سنگ ببارد – كنایه از بی توجهی

 

11

 

 

چیزی كه داته مگری – چیزی كه دادی مگیر – آنچه انجام گرفت نمی توان پس گرفت .

 

12

 

 

چوك از پتا روت – بچه از پدرش میره – تره به تخمش می ره حسنی به باباش .

 

13

 

 

چیزتا مهركن همسایگتا دوزد مكن – چیزرا محكم كن همسایه را دزد مكن – كنایه از محكم كاری

 

14

 

 

چوكانا رونت په بازی ، ماتان په شر وكاضی – بچه ها به بازی میرند مادرانشان پیش شرع وقاضی – كنایه از صحبت وقول هر كس را باور داشتن.

 

15

 

 

جن واسپنتان – جن واسفند –دونفر یا دوچیز كه باهم جور درنیایند .

 

16

 

 

خبری یكیو – حرفش یكی است – حرف مرد یكی است – كنایه از لج ولجبازی .

 

17

 

 

خدا خرا دیستو وشاخی ندات – خداخررا دید وشاخش نداد – در جواب كسی كه قانع نشود.

 

18

 

 

خداجانا دانتو وكاسه ی نادت – خدا می داند وكاسه می گذارد –در جواب كسی كه از كار یا چیزی اعتراض كند.

 

19

 

 

خر سواری هنگت بلد نهو- خرسواری هنوز بلد نیست – كسی كه كاری بلد نباشد وادعا كند بلد است.

 

20

 

 

درا گونت دیوال  بشكنت –به در می گند دیوار بشنود – در جواب آدم بی اعتنا .

 

21

 

 

دنتانی كه از چنئگو دوائی كشگو – دندانی كه لق است دوایش كشیدن است . كاری كه نمیخوای شروع كردن.

 

22

 

 

دنیا دو روزنت – دنیا دوروز است – كنایه از بی ارزشی دنیا .

 

23

 

 

دینبوگ كه بازابوت سر چوكا گردت – قابله كه زیاد باشد سربچه می گردد – بیش از حد یك كار را انجام دادن.

 

24

 

 

داماد كه نوكو وسوك گنوكو – داماد كه نو است مادر زن دیوانه – ارزش چیز جدید.

 

25

 

 

درته پوچ (درته جامگ ) لباس پاره – كنایه از فقر ونداری.

 

26

 

 

روباها دستی په هنگورا نرسست گپتی تروپشو – روباه دستش به انگور نمی رسید گفت :ترش است – نتوانستن انجام كاری.

 

27

 

 

عجله كاره ی شیطانو – عجله كار شیطان است –كنایه از عجله بودن .

 

28

 

 

شرا هفت جان هست – این هفت جان دارد – استواری در امور.

 

 

29

 

 

كوشی چپكا كن – كفشی  چپه كن – كسی كاری  را انجام دادن یادیر پیش كسی رفتن .

 

30

 

 

كمین بهتر از هیچ چیزو – كم بهتر از هیچ چیز است – كاچی به از هیچی .

 

31

 

 

كورش گو چی تا پیت گپتی چژم بینا – به كور گفتند چه می خوای گفت چشم بینا – آرزو ، مراد را طلب كردن.

 

32

 

 

گو دیگا ننده چوكه دیگ سیاها بی – با دیگ میشینی چون دیگ سیاه می شویی – همنشینی با بدان اخلاق نكورافاسد می كند- كنایه از دوست ودوست یابی ، رفیق یابی .

 

33

 

 

گوكین زاتا – گاومان زاییده –زمانی كسی به كار یا چیزی زیاد الاف ومعطل شود.

 

34

 

 

گنوكا گو پهك گنوكنت – دیوانه همه را دیوانه پندارد – كنایه از نفهمیدن مطلب ، موضوع ، كار...

 

35

 

كارانا كنت كاریگر نانا وارت لوئی – كارها را كارگر ونان را صاحبش می خورد – دیگری زحمت می كشد دیگران استفاده می كنند .

 

36

 

 

چژم وهم چژمی – چشم وهم چشمی – كنایه از میل همگان به چیزی .

 

37

 

 

رواز كجادر یهتا – روز از كجا در آمده – جایی كه نرفته ای بروی یا كاری كه نكرده ای انجام دهی .

 

38

 

 

مرومائین باندا شما – امروز ما فردا شما – همه جا به نوبت .

 

39

 

 

مهماناروزیگ گون وت گون – مهما ن روزی با خود دارد – كنایه از مهمانداری.

 

40

 

 

ممرنت میشان كه بهارگاها بوت – نمیرند میشها كه بهارمیاد – كنایه از امید به آینده .

 

41

 

 

مور هم روزی بالا جنت – مورچه هم روزی بال در می آورد – پادشاهی مورچه – كنایه از آرزوهای بسیار .

 

42

 

هر دردی ودوایی – هردرد ودوا – حل شدن مشكل یا بیماری ، درد ، رنج وسختی.

 

43

 

هرسختیا را شیرینیه هست – هر سختی شیرینی دارد ، اتمام ، پایان وانجام كاری.

 

44

 

 

هوشترو كمك – شتر وغربال – كنایه از عجله ، زود از كوزه در رفتن .

 

45

 

 

هوشتر دور سیلا كنت (دورا چارت ) شتر دور نگاه می كند – كنایه از دورنگری ، صبر استقامت .

 

46

 

 

هنگت دپی بوی ه شیرا كنت – هنوز از دهن بوی شیر آیدش – كاری را زود شروع كردن .

 

47

 

هركسی را ارزشی ی هست – هركه ارزشی دارد – ارزش واهمیت كسی.

 

 

48

 

 

هر كه بدانت وكاری – هركس بداند وكارش – بی اعتنا بودن در كار.

 

49

 

 

هركه ان گیگو بهری ته دیگو – هركه حاظراست حصه اش در دیگ موجود است .

 

50

 

 

هر سختی یك راحتی – در پی هر طوفان آرامشی است -

 

51

 

 

هرچه دورتر به دوست ترا به – هر چه دورتر باشی دوست تر می شوی – (دوری ودوستی )

 

52

 

 

هر كه ته كبر وتا وپست – هركس در قبر خود می خوابد – كنایه از هركس وكارش .

 

53

 

 

هیچ كسا نگو شیر مون تروپشو – كسی نمی گه شیر من ترشه – كنایه از مخفی كردن عیب .

 

54

 

 

صبرا ثمره هست – صبر وثمره – گر صبركنی زغوره حلوا سازی -

 

55

 

 

سیرا چه حال از گژنه – سیر از گرسنه خبر ندارد .

 

56

 

 

شی وت آپا نوارت دگرانا آپا دنت – این خودش آب نمی خورد به دیگران آب می دهد – كنایه از بخیلی .

 

57

 

 

هوره هورره كاسگه پره- اندك اندك كاسه پر می شود -

 

58

 

 

مردم یك بره مره – مردم یكبار می میرد – مرگ یك بار شیون یك بار –استمرار در كاری .

 

59

 

مروزیكین كارا په باندا میل – كار امروز به فردا مینداز.

 

 

60

 

 

وتا بچار پدا دگرانا – به خود نگاه كن بعد به دیگران – كسی كه عیبی داشته باشد وآن را برخود نیاورد .

 

61

 

 

یكه په راهی برو پدا پناراها نرو – كسی به راهی برود بعد به آن راه نمی رود – مارگزیده از ریسمان سیاه وسفید می ترسدتاریخ : جمعه 9 آبان 1393 | 09:30 | نویسنده : مــدیــرکــل | نظرات
.: Weblog Themes By SlideTheme :.


  • باشگاه نجوم